Adatvédelmi információk / Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Finanszir Biztosítási Alkusz

 

1./ Az adatkezelés célja.

A Finanszir Biztosításai Alkusz Kft. mint adatkezelő (továbbiakban: FBA) tevékenységének ellátása (biztosítási szolgáltatás közvetítése) érdekében kezel személyes adatokat. Az adatkezelés célja alapvetően a Bit. 135. § (1) bekezdésével összhangban a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet:

- Az érintett személyének azonosítása, igényeinek feltárása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a biztosítási szerződés megkötése szempontjából releváns körülmények feltárása;

- Az ajánlatok begyűjtése, összesítése, érintettel való közlése, az érintett és a biztosító közötti szerződés közvetítése, meglévő szerződés megszüntetése;

- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

- Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;

- Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás;

A FBA, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A FBA adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://finanszir.hu/ címen.

A FBA fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, partnereit, látogatóit.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A FBA elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A FBA a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A FBA az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2./ Az adatkezelő adatai.

Finanszir Biztosítási Alkusz Kft.
Székhely: 1106 Budapest Jászberényi út 83/5.
Cégjegyzékszám: 01-09-719205
Adószám: 13110501-1-42
Telefonszám: +36-1-422-1430
Fax: +36-1-422-1431
E-mail cím: titkarsag@finanszir.hu
Hatályos: 2018.05.20-tól

2.1/ Adatvédelmi felelős

Adatvédelmi felelős: Németh András
Elérhetősége: +36-1-422-1430; +36-30-406-5578

Az FBA a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bit.”) alapján a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv által nyilvántartásba vett alkusz.

Az FBA az adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-51982/2012.

3. A Tájékoztató hatálya.

Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) hatálya a FBA adatkezelésére terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki harmadik személyek adatkezeléseire, így különösen azon biztosítók adatkezeléseire, amelyek biztosítását az FBA közvetíti.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az érintett az FBA szolgáltatásáról értesült.

A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki a nem természetes személy jogalanyok adatainak kezelésére.

A tájékoztató folyamatosan elérhető az FBA ügyfélszolgálati irodáiban, valamint az FBA által üzemeltett honlapon az alábbi linken keresztül: http://finanszir.hu

Jelen szabályzat az FBA minden vezetőjének, alkalmazottjának és megbízottjának szól, akik az FBA nevében vagy érdekében adatkezelést végeznek, vagy munkakörük, feladatkörük azzal összefüggésbe hozható.

4. Irányadó jogszabályok.

 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény
 • 1997. évi XCVII. törvény - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (továbbiakban: Eüak.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény
 • 2003. évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2005. évi XXV. törvény - a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény
 • 2014. évi LXXXVIII. törvény - a biztosítási tevékenységről (továbbiakban: Bit.)
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (2016. április 27.)

5. Értelmező rendelkezések.

Jelen szabályzat alkalmazásában:

Adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott, harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

EGT állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT állam.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Információszabadság: a közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jog, mely elősegíti a közhatalom gyakorlásának demokratikus kontrollját és a közintézmények átláthatóságát (transzparencia).

Közérdekű adat: az állami/önkormányzati feladatot, illetve egyéb közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől (így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat).

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

6. Kezelt személyes adatok köre.

A biztosítási ajánlat/kötvény létrehozása, módosítása, megszűnése, a szolgáltatás teljesítésének figyelemmel kísérése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a szerződő partner azonosításához szükséges adatokat:

 • születési név;
 • születési hely, idő;
 • neme
 • anyja neve;
 • állandó lakcím;
 • levelezési cím;
 • állampolgárság
 • telefonszám;
 • mobiltelefonszám;
 • céges telefonszám;
 • személyi igazolvány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma;
 • vezetői engedély száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma;
 • bankszámlaszám;
 • bankszámlaszámot vezető pénzintézet neve;
 • életbiztosítási szerződés esetén a biztosított halálának időpontja;
 • email cím
 • lakcím igazolvány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma
 • útlevél száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma
 • adóazonosító
 • TAJ szám
 • foglalkozása
 • munkahelyi beosztása
 • dohányzó / nem dohányzó
 • egészségügyi állapotra vonatkozó adatok
 • sporttevékenységre vonatkozó adatok
 • kárelőzményekre vonatkozó adatok
 • Különleges adatot a FBA nem kezel.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre.

A kezelt adatokat a FBA Kft. valamennyi alkalmazottja és megbízottja megismerheti, aki(k) a Társaság nevében vagy érdekében adatkezelést végeznek, vagy munkakörük, feladatkörük azzal összefüggésbe hozható.

Az ilyen módon megszerzett és megismert adatok a Bit. 135.§ (3) bekezdése alapján biztosítási titoknak minősülnek, ezért titoktartási kötelezettség terheli a megismerésére jogosult személyek körét

8. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az érintett regisztrál, és megadja adatait, a FBA azokat mindaddig kezeli, amíg az érintett nem kéri az adatok törlését, vagy az adatkezelés célja meg nem szűnik.

Amennyiben az érintett a FBA közreműködésével biztosítást köt, a megkötött biztosítással kapcsolatos adatok kezelésének célja a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. A FBA az adatokat külön törlési kérelem hiányában a szerződés megszűnésének időpontjától számított tíz évig kezeli.

9. Adatbiztonság

9.1 Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás.

A FBA a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A FBA az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A FBA olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A FBA az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A FBA az adatok tárolására, valamint az adatok egyes biztosítók felé történő továbbítása céljából Adatfeldolgozót vesz igénybe:

Név: Webgenerátor Kft.
Székhely: 9700 Szombathely Hunyadi János út 2.
Cégjegyzékszám: 18 09 113578
Adószám: 11748502218
Adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el
Elérhetősége: info@webgenerator.hu
 
Név: SK Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1026 Budapest Gábor Áron u.80.
Cégjegyzékszám: 01-09-720079
Adószám: 13127569-2-41
Telefonszám: +36 1 244 8066
Adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el.

9.2 Papíralapú nyilvántartások védelme

A FBA a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, és egyéb, a FBA érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

10. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, céja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama.

10.1 A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
         Mi az a cookie/süti?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el. A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

10.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az FBA weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

10.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az FBA weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az FBA információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

11. Az adatok felvétele

11.1. Az érintett adatszolgáltatása

A FBA az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Az érintett az adatait a FBA által rendszeresített online adatlapokon, az adatlapok kitöltésével adja meg. Az adatok felvételének helye a : http://finanszir.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) regisztrációs, illetve ajánlattételi felülete.

11.2. Más forrásokból történő adatfelvétel

A FBA adatokat kizárólag törvény alapján jogszerűen igénybe vehető forrásból vesz át.

12. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A hírlevélre való fel- és leiratkozás alábbi módon történhet:

 • megtörténik az alkuszi megbízás aláírásával, hacsak ügyfél külön nem jelezi, hogy nem kíván hírlevelet kapni;
 • A hírlevélre történő feliratkozásra külön felületet biztosítunk, amel elérhető ezen a linken;
 • Valamint közvetlenül az info@finanszir.hu mail címen.
 • Természetesen, a feliratkozó bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, amit ezen a linken jelezhet.

13. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

13.1 Általános adatkezelési irányelvek

A FBA tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a FBA részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak a 4. Irányadó jogszabályok  pontban felsorolt adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

13.2. Az adatkezelés jogalapja. Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy személyesen, emailben, vagy weboldalán keresztül kapcsolatba lép a FBA-val, és kezdeményezi a FBA eljárását (Infotv. 6. § (6) bek.), az igények felmérését, kalkulációt, biztosítás közvetítését. Az érintett a regisztrációval, adatai megadásával hozzájárulást ad mindazon személyes adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a FBA szolgáltatásának nyújtásához szükséges. Valamennyi esetben az érintett szabadon dönt a szerződéskötésről, a FBA eljárásáról, így az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.
Amennyiben az érintett a FBA szerződést köt, elfogadja az Üzletszabályzatot, és hozzájárul azon adatai kezeléséhez, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

13.3. Jogszabály rendelkezése

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 4.. pontban meghatározott jogszabályok.

13.4 Szerződés teljesítése

Amikor az érintett valamely biztosítás megkötésének szándékával keresi fel a FBA irodáját, vagy weboldalát.

13.5 Adatkezelés az Infotv. 6. § (5) bek. alapján

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Amennyiben az adatkezelés a jelen 13.4 pontban meghatározott jogalapon alapul, a FBA tájékoztatja az érintettet az adatkezelést megalapozó jogi kötelezettségről, védendő érdekről.

14. Az adatok köre és kezelése

Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok. Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás. A kezelt adatok: az érintett személyazonosító adatai, kapcsolattartáshoz szükséges adatai. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása és kapcsolattartás.

Az érintett által biztosítani kívánt tárggyal, személlyel kapcsolatos adatok: Amennyiben az érintett a FBA weboldalán kalkulációt végez, meg kell adnia a biztosított tárggyal, személlyel (jármű, utasok, lakás) kapcsolatos mindazon adatokat, amelyek szükségesek a díjkalkulációhoz, az ajánlattételhez. Az adatkezelés célja a kalkuláció, az érintett számára alkalmas biztosítások összegyűjtése.

A közvetített (érintett által kiválasztott) biztosítással kapcsolatos adatok: A választott biztosítás alapjául megadott adatok, a biztosítás adatai, a biztosított tárgy, személy adatai, a megkötött szerződés, biztosít adatai.

A FBA-val történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok: Amennyiben az érintett a FBA-val kapcsolatba lép, és az ügyfélszolgálattal adatot közöl (pl. panasz, stb.), az adatokat a FBA kezeli. Az adatkezelés célja az érintett panaszának, kérelmeinek kivizsgálása, nyilvántartása.

15. Reklámozási célú adatkezelés

A FBA az érintettek hozzájárulása esetén jogosult arra, hogy a regisztrált érintettek felé reklámozási tevékenységet folytasson, ennek során az érintettnek a személyes megkeresés módszerével reklámot küldjön e-mailen, postai úton, vagy telefonon. Az érintettek a hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.

16.  Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

16.1 Tájékoztatáshoz való jog

A FBA megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

16.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

16.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a FBA által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

16.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a FBA indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
 • közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

16.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a FBA korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

16.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

16.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

16.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

16.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

16.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

16.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410

17. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A FBA a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 Csatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Finanszír Biztosítási Alkusz Kft.

1106 Budapest X. kerület,
Gépmadár utca 18. 2.em. 10.
Telefon: +3614221430
E-mail küldése
Finanszír Biztosítási Alkusz Kft. - Magyar